Privacy

PRIVACYVERKLARING

Stichting Vluchtelingenwerk Almelo (hierna: “SVWA”) vindt de privacy van haar betrokkenen, vrijwilligers, medewerkers en anderen van wie SVWA persoonsgegevens verzamelt uitermate belangrijk. Daarom wordt bij SVWA zeer zorgvuldig omgegaan met de persoonsgegevens die SVWA verzamelt of die aan de SVWA worden verstrekt.

Inleiding
Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over onder meer de volgende vraagstukken met betrekking tot persoonsgegevens:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen;
 • waarom wij deze verzamelen;
 • hoe lang de verzamelde persoonsgegevens door ons worden bewaard;
 • hoe wij met deze gegevens omgaan, en;
 • wat jouw rechten zijn als betrokkene ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze hulpverlening;
 • Het voor de betrokkenen mogelijk maken om informatie met ons uit te wisselen;
 • Het contact met de betrokkenen kunnen opnemen in het kader van onze diensten, evenementen die aan onze diensten zijn gerelateerd en over wijzigingen van onze diensten;
 • Het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze websites en technische systemen;
 • Het afhandelen van sollicitaties;
 • Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die wij nodig hebben in het kader van de hierboven omschreven doeleinden. Welke gegevens wij verwerken is sterk afhankelijk van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Voor het afhandelen van een sollicitatie van een vrijwilliger verwerken wij bijvoorbeeld andere gegevens dan wanneer wij statushouders helpen met het regelen van huisvesting.
Door ons worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Financiële gegevens;
 • BSN-nummers.

Ook kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken die als bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) worden aangemerkt. Indien dit het geval is zal dit geschieden met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een met de betrokkene gesloten overeenkomst, toestemming van de betrokkene, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij slechts indien wij daartoe voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van de betrokkene.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze verwerken. Hoe lang dat precies is, verschilt per situatie. Bepaalde persoonsgegevens moeten wij bewaren op grond van een wettelijke plicht, in dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Doorgifte van persoonsgegevens
Wij geven persoonsgegevens slechts door aan derde partijen indien dat wettelijk is verplicht of noodzakelijk is om onze diensten aan te kunnen bieden en uit te voeren (bijvoorbeeld aan een derde partij die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht). Een eventuele doorgifte gebeurt altijd binnen de kaders van de AVG.
Als wij derde inschakelen die op onze instructie persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld aan een softwareleverancier of hostingprovider voor de opslag van websitegegevens), dan sluiten wij met die derde een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.
Doorgifte van bijzondere persoonsgegevens doen wij slechts als daartoe uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven van de betrokkene.
Persoonsgegevens die wij verwerken, slaan wij niet op buiten de EU.

Rechten van de betrokkenen ten aanzien van de persoonsgegevens
Overeenkomstig de AVG hebben betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verzameld, verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens.
Als betrokkene heb jij het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt en/of verwerken, informatie over de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken en hoe lang wij deze bewaren. Daarnaast heb jij als betrokkene het recht op correctie, verwijdering en/of beperking van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken dan wel hebben verwerkt. Bovendien heb jij het recht om ons te verzoeken om de betreffende persoonsgegevens aan jou te verstrekken, door te geven aan een andere organisatie en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door ons.

De rechten van de betrokkenen die hierboven staan opgesomd, zijn niet onbeperkt. SVWA hoeft niet in alle gevallen een verzoek of bezwaar te honoreren. Een verzoek of bezwaar kan bij ons worden ingediend per post of per e-mail:

Stichting Vluchtelingenwerk Almelo
Stadhuisplein 14
7607 EK Almelo
info@svwa.nl
www.svwa.nl

Wij kunnen vragen jou vragen om je eerst bij ons te identificeren, voordat wij een verzoek of bezwaar in behandeling kunnen nemen. Wij zullen zo snel mogelijk schriftelijk (waaronder via e-mail) reageren op een verzoek of bezwaar. Als wij geen gehoor geven aan uw verzoek of bezwaar, dan zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.

Aanpassen privacy statement
Deze privacyverklaring dateert van 1 januari 2019. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.